Последна актуализация: 20.06.2015 г.

Общи условия на Партньорската програма на Планета Бизнес

Настоящия документ е част от Общите условия за ползване на ресурсите на уебсайта Планета Бизнес и урежда отношенията, които възникват между Евро Адвайзър ЕООД (Търговец), собственик на уеб сайта Планета Бизнес (http://planetabiznes.com) и лицата, участващи в "Партньорска Програма" на Планета Бизнес (Партньори).   

I. ДЕФИНИЦИИ 

„Партньорска програма” (Програма) - означава софтуерна платформа, собственост на Търговеца, която позволява да се отчитат продажбите извършени в онлайн магазина на Планета Бизнес от лица, посетили уеб сайта Планета Бизнес чрез партньорски препратки, като регистрираните в Програмата Партньори получават възнаграждение при изпълнение на условията, описани по-долу.   

„Партньор”- e юридическо лице, което чрез своят законен представител се е регистрирало за участие в Програмата чрез попълване на съответната форма за молба за регистрация и одобрено от Търговеца за включване в Програмата като Партньор. Попълване от страна на Партньора на молба за включване в Програмата и последващото одобрение от страна на Търговеца се приемат за постигнато валидно съгласие, т.е. за сключване на договор между Търговеца и Партньора при настоящите Общи условия.

"Партньорски продукт" - физически, цифрови или други продукти или услуги, които се продават в онлайн магазина на Планета Бизнес и за които е предложена партньорска комисионна. Актуалния списък с партньорски продукти и размера на съответните партньорски възнаграждения (комисионни) е публикуван на съответната страница във уеб сайта и е достъпен за партньори.

„Партньорски идентификационен номер“ (Маркер) - е уникална поредица от символи, която се съдържа в уникален код, който се получава от всеки Партньор по Програмата. Маркерът служи за разпознаване в Интернет пространството и в онлайн магазина на Планета Бизнес, че дадено квалифицирано действие е извършено чрез съдействието на конкретен Партньор.

"Партньорска препратка" - е URL линк / хипервръзка към сайта Планета Бизнес, съдържащ Маркер на Партньора.

„Квалифицирано действие“ - е поредица от действия, които в своя краен резултат довеждат до поръчка и покупка (т.е извършване на плащане и получаване на партньорски продукт от страна на купувача) от онлайн магазина, като поръчката следва да е направена след посещение на онлайн магазина чрез Партньорска препратка. Липсата на поръчка или отказът от поръчка/плащане, респ. искането на клиента за връщане на платената сума, означават липса на „квалифицирано действие“.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА  

2.1. В Програмата могат да се регистрират само юридически лица, като потребителят (физическо лице), който непосредствено прави регистрацията, трябва да притежава законни права да подава молба за регистрация в Програмата и да извършва всички действия във връзка с участието в Програмата от името на юридическо лице, което представлява. Молба за регистрацията се извършва чрез попълване на съответната форма на уеб страницата на Планета Бизнес. Регистрацията е безплатна. 

2.2. Регистрацията по предходната точка изразява желанието на лицето, попълнило формата за регистрация, да участва като Партньор в Партньорската програма. Партньорските отношения между двете страни възникват само след като Търговецът одобри регистрираното лице за Партньор и изпрати на електронния адрес на Партньора писмо с уведомление за одобрението. Търговецът има право да взема решение за одобрение на Партньора по собствена преценка и без да дължи обяснения за своето решение.

2.3. На Партньора се присъжда уникален Маркер. На Партньора се предоставя информация за Маркера, както и инструкции за неговото използване.

2.4. На Партньора се предоставя достъп до информацията за направените в онлайн магазина на Планета Бизнес поръчки, извършени от потребители, посетили Планета Бизнес чрез партньорска препратка.

2.5. На Партньора се предоставя достъп до информация за партньорските продукти, включени в Програмата, за размера на партньорското  възнаграждение (комисионна) по всеки продукт, както и допълнителни информационни и рекламни материали.

2.6. Достъпът до софтуерната платформа на Програмата (Партньорски кабинет) се осъществява чрез линка, който Търговецът изпраща на Партньора в имейла за одобрението му за регистрация в Програмата.

2.7. В Партньорския кабинет се намира информация за Партньорските продукти, размера на комисионни за всеки продукт, информация за спечелени и изплатени комисионни, указания за използване на Маркер и друга информация касаеща Програмата.

2.8. Всеки посетител на Планета Бизнес, преминал към страницата на сайта чрез партньорската препратка, получава за 183 дни "бисквитка" (виж Декларация за поверителност на Планета Бизнес), съдържаща информация за Маркера на Партньора. По този начин всяко квалифицирано действие на клиента на онлайн магазина на Планета Бизнес може да бъде идентифицирано като извършено чрез или без посредничеството на конкретен Партньор.

В случаите, когато компютърът на посетителя на Планета Бизнес вече има "бисквитка" с партньорския Маркер, тя се изтрива и на нейното място се записва нова бисквитка с Маркера на Партньора, чиято партньорска препратка е използвана от посетителя при последното му посещение на Планета Бизнес.

2.9. Партньорът е задължен да предостави на Търговеца актуална информация за своята банкова сметка и данни за фирмата, необходими за извършване на регистрация в Партньорската програма и изпълнение на последващите задължения на двете страни по договор за партьнорство.

2.10. Партньорът се задължава да не прави поръчки в онлайн магазина на Планета Бизнес с използването на своята партньорска препратка.

2.11. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Партньорът заявява, че се съгласява отчитането на поръчките от валидно препратените чрез партньорски препратки клиенти, както и сумите на комисионните, които Търговецът му дължи, да се отчитат посредством софтуерна програма (Програма) на Търговеца.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. ИЗПЛАЩАНЕ.

3.1. За успешно изпълнение на партньорската програма Търговецът дължи на Партньора определено възнаграждение (комисионна), което е посочено за съответния Партньорски продукт. Съдействието на Партньора за успешното изпълнение на Програмата се отчита чрез неговия Маркер и се изразява в сбъдване на условието за наличие на квалифицирано действие.

3.2. Отчитането на извършените квалифицирани действия, в това число на комисионните, не става в реално време. Търговецът осигурява на Партньора възможност по всяко време да проверява в своят Партньорски кабинет размера на натрупаните комисионни.

3.3. Възнаграждението се изплаща на Партньора по следната схема:  

  • Чрез софтуерен алгоритъм, управляващ Програмата, Търговецът отчита всяка поръчка от валидно препратен клиент, както и съответната сума на комисионна, която трябва да заплати за съответните поръчки на Партньора. След направената поръчка сума на комисионната получава статут "Изчакване".
  • След всяка продажба, Търговецът изчаква 45 дни за възможни оплаквания от крайните клиенти и връщане на Партньорските продукти с искания за възстановяване на платените суми. В рамките на този период сумите на комисионните остават със статут "Изчакване".
  • Търговецът приспада сумите по върнати партньорски продукти/поръчки, направени чрез Партньора, ако има такива. В този случай сумите на комисионните получават статут "Отказан".
  • Сумите на комисионните по платени и невърнати поръчки получават статут "За изплащане", ако от страна на Партньора са спазени настоящите Общи условия.
  • При натрупване на комисионни със статут "За изплащане" в размер равен или по-голям от 50,00 лв. (петдесет лева), Партньорът има право да направи заявка за изплащане на сумата. Заявката може да бъде направена в Партньорския кабинет. След направена заявка за изплащане на комисионни възнаграждения, Партньорът се задължава да издаде и изпрати на Търговеца фактура за съответната сума.
  • Търговецът изплаща на Партньора комисионните възнаграждения, поискани чрез заявка за изплащане, в рамките на 5 дневния срок от получаване на фактурата. Изплащане на сумите се извършва по банков път на посочената от Партньора сметка в българска банка.
  • След изплащане на Партньора на дължимите комисионни възнаграждения, съответните суми на комисионните получават статут "Изплатени".

3.4. Търговецът има правото да променя размера на комисионната по всяко време и по своя преценка. Актуалният размер на комисионните за всеки портньорски продукт е публикуван на страницата с информация за партньорските продукти в Кабинета на партньора. За дължимата на Партньора комисионна се приема тази, която е валидна в момента на приключване на квалифицирано действие.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ.

4.1. Договорът за участие в Програмата може да бъде по всяко време едностранно прекратен от двете страни без обясняване на причините. В този случай страна по договора, която иска едностранно да прекрати договора трябва да изпрати уведомление на електронен адрес на другата страна.  

4.2. В случай че Партньорът не спазва настоящите Общи условия и/или Общите условия на Планета Бизнес и/или злоупотребява с доверието на Търговеца, последният може:  

  • едностранно да прекрати партнорския договор и/или
  • да откаже изплащане на комисионни.

4.3. Злоупотреба с доверието на Търговеца е налице, в случаите на създаване на компютърно генерирани потребители, например робот, паяк, компютърен скрипт, поп ъндери, трафик ексчейндж сайтове или други автоматизирани, изкуствени или измамни методи, за да изглежда, че поръчките на партньорски продукти са като направени от истински човек (краен клиент), “pay to click” сайтове, отваряне на сайта в малък фрейм в сайта на партньора, в случаите, в които повече от 40% от поръчаните със съдействието на партньора партньорски продукти се връщат в по-късен момент с искане за възстановяване на платените суми. Злоупотреба с доверието на Търговеца е налице и при поместване в Интернет пространството на обидни квалификации спрямо Търговеца и/или продаваните в неговия магазин стоки, както и при посещения чрез кликове, които в поне 60% от случаите се оказват “bounce rate”.  

За злоупотреба с доверието на Търговеца се считат и следните неизчерпателно изброени действия: реклама съдържаща подвеждаща потребителя информация; реклама в уеб сайтове, на които Партньорът не е собственик и няма разрешение от собственика на сайта да използва пространството в сайта с цел реклама или популяризиране на партньорските продукти; реклама с нецензурно съдържание; както и реклама в сайтове: противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди и международни закони; съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, съдържащи вулгарно, неприлично или клеветящо съдържание, нарушаващи конфиденциалността на трети лица, обиждащи расова, етническа или друга социална принадлежност на хората, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица, както и нарушаващи интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

4.4. Освен в горните случаи Търговецът може едностранно да прекрати договора за партньорство, ако Партньорът не е активен в продължение на 6 (шест) месеца, както и ако за предходните шест месеца е натрупал комисионни за изплащане в размер по-малък от 50 лв. (петдесет лева).

4.5. В случай на злоупотреба с доверието на Търговеца от страна на Партньора, както и при откриване на действия от страна на Партньора с цел манипулиране на Програмата довели до материални или нематериални щети, Търговецът има правото да търси отговорност на Партньора по съдебен път.

4.6. При прекратяване на партньорския договор по настоящите Общи условия, Търговецът дължи на Партньора комисионни със статут "За изплащане", които той е натрупал до момента на прекратяване на договора. Дължимите суми се изплащат на посочената от Партньора банкова сметка в рамките на 30 дневния срок.

4.7. Търговецът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица за действия или бездействие на Партньора във връзка с участието му в Партньорската програма.  

4.8. Търговецът си запазва правото да променя, премахва или добавя партньорските продукти, както и размера на съответните комисионни без да уведомява писмено своите Партньори.

4.9. Партньорът не може да използва името и логото на Планета Бизнес за каквито и да е цели, нито да представлява Търговеца и Планета Бизнес пред трети лица.

4.10. Търговецът не носи никаква отговорност за реализирани загуби или пропуснати ползи от Партньора извън отговорностите посочени в настоящите Общи условия.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПАРТНьОРСКАТА ПРОГРАМА

5.1. Текстът на настоящите Общи условия на Партньорската програма на Планета Бизнес е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://planetabiznes.com/about/partners/terms-of-use

5.2. Търговецът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия на Партньорската Програма.

5.3. Промените в настоящия документ влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница. При извършване на промени в Общите условия на Партньорската програма, Търговецът може, но не се задължава, да уведоми Партньорите за направените промени. Партньорът е задължен самостоятелно да се запознава с актуалните Общи условия, публикувани на настоящата страница и, ако има възражения, незабавно да уведоми Търговеца.

 

„Евро Адвайзър” ЕООД

Последна актуализация: 20.06.2015 г.