От karierist 1591
Целеполагане за сътрудници
Фото @: Microsoft

Тук ще говорим за личните цели на вашите сътрудници в работата, т.е. за тези, които се явяват част от глобалните цели на вашия бизнес. С други думи – какво правят вашите служители, как планират работата си, как следят нейното успешно извършване и как това помага за успеха на работата на цялата фирма.

Важно е да знаете личните цели на вашите сътрудници и начина, по който те измерват успеха в тяхното постигане. Когато човек има цел, той знае към какво да се стреми. А когато той отбелязва колко се е доближил до целта със своите действия разбира дали е на прав път или трябва нещо да промени в своята работа.

Показателите, които измерват степента на постигане на тези цели и правилното определяне на цели не са лесна задача. Вижте нашите съвети относно как можете да го направите най-ефективно:

1. Ако вашите служители сами си определят целите в работата, запознайте се с тях

Сътрудниците получават много по-голяма мотивация за работа, когато сами си определят цели, а не когато ги получават като заповед.

Затова, помолете своите сътрудници сами да си определят конкретните цели в своята работа. След това ги прегледайте заедно и, ако се налага, коригирайте ги спрямо вашите виждания за развитието на фирмата като цяло.

2. Уверете се, че целите на вашите сътрудници не зависят от външни неуправляеми фактори

Уверете се, че вашите сътрудници си слагат такива цели, върху изпълнението на които могат да влияят и които наистина могат да бъдат постижими. Например не е добре служителят, който се занимава с обслужването на настоящи клиенти да има за цел привличането на повече потенциални купувачи. Дори той да върши своята работа идеално, той няма как да може да повлияе върху входящия поток на потенциалните клиенти във вашия бизнес.

3. Уверете се, че целите са навременни и измерими

Вашите сътрудници трябва да си слагат цели най-малко ежемесечно. Добре е да планирате годишни, ежеседмични или дори цели за всеки ден. Каква то цел и да си планирате, нейното постигане трябва да бъде вързано към определен период от време.

Освен това, целите трябва да бъдат измерими (в лева, брой клиенти, брой продажби или др.).

Ако не спазвате горните две условия, нито вие, нито вашите сътрудници няма как да разберете дали целта наистина е постигната и с какъв ефект.

4. Определете глобалната цел и под-цели

Трябва вашите служители да формулират основната „глобална” цел на тяхната работа във фирмата, тоест това, което те биха искали да постигнат в работата си като цяло и основните под-цели, които ще им помогнат да изпълнят основната цел.

Например, продавачът може да има глобална цел да прави ежемесечни продажби за 50 хил. лв. (и, съответно, да получава по-голямо заплащане). За постигането на тази цел той трябва да установи няколко основни под-цели: да прави всеки месец по 50 телефонни разговори с потенциални клиенти, да предоставя 25 оферти, да закрива с 10% повече сделки и т.н.

След като сътрудникът има формулирани основни под-цели и знае какви точно показатели определят нивото на тяхното постигане, той може много по-добре да се фокусира върху своята работа и да реализира глобалната си цел.

5. Подкрепата на екипа

В началото на всеки месец събирайте екипа си за среща. По време на тази среща всеки член на екипа трябва да каже какви цели той си е определил за миналия месец, как те са изпълнени и какви са целите му през текущия месец.

Такива срещи имат много добър ефект върху изпълнението на поставените цели от всеки сътрудник, защото никой не би искал публично да заявява отново и отново, че не може да постигне своите цели. Много е вероятно, че всеки член на екипа ще започне да полага усилия да изпълни набелязаното, за да може да получи удовлетворение от това, че публично заявява успешното постигане на своите цели пред своите колеги.

6. Позволете на сътрудниците си да видят резултати от труда си в реално време

Служителите трябва да имат възможността да видят резултатът от постигането на глобалната си цел и основните под-цели ежедневно. Това ще им позволи да разберат как се развиват и какви промени, ако се налага, трябва да направят в своята работа за да постигнат глобалната си цел.

Ако това не се прави се получава същото, като футболистите, играещи един мач да разбират за броя на вкараните голове само след приключването на мача. Вие не им давате шанс да променят своята стратегия и начин на работа, защото не могат веднага да забележат какви техни действия са успешни, а какви – не са.

Най-добрия начин да се онагледи степента на постигане на личните цели на всеки член от екипа е да се направи, например, коркова дъска, където да се отбелязват успехите на всеки сътрудник.

7. Ако е необходимо, трябва да се определят творчески цели

За някои видове дейност, например за продажбите, целите могат да бъдат определени сравнително лесно. Както вече сме казали, целите могат да включват броя на продажбите, броя на офертите, обажданията, обема на продажбите и т.н.

За други видове дейност, като например дейности, свързани с развитието на някакви технологии или работата върху нови направления в бизнеса, формулирането на цели може да бъде трудно. За да се намерят цели на този вид работа, трябва да помислите по какъв начин човекът върши своята работа. Възможно е, че служителите от тези дейности биха могли да си поставят под-целите от рода на: 1. да се осигури работата на фирмения сайт през 99,9 на сто от времето, 2. Да се правят по-малко от 2 грешки всеки месец, 3. Да се отговаря на всички нови запитвания в рамките на 2 дни и т.н. Уверете се, че всяка от тези цели може да бъде измерена, за да може да бъде потвърдено, че сътрудникът постига своите цели.

Вашата фирма със сигурност ще работи по-успешно, ако всеки служител сам определя целите в работата си (в рамките на общите цели на цялата фирма) и може нагледно да види как ги постига. А на вас ще ви е по-лесно да определяте какъв принос към успеха на цялата фирма има всеки конкретен сътрудник.

Успех!


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.