От karierist 7059
Как кредитиращите институции съставят погасителните планове по заеми

Вашият бизнес се нуждае от финансиране и мислите да всемете кредит? Но, как да изчислите месечната си вноска? Изчисляването на месечната вноска може да бъде извършено по два начина.

Изчисляването на месечната вноска може да бъде извършено по два начина – плащане в началото или в края на месеца.

Като тема на разглеждане "МОИТЕ ПАРИ" си поставя изчисляването на погасителните планове по заеми. Въпросът ще бъде разглеждан принципно, т.е. няма да се прави разлика между кредит (потребителски или ипотечен) и лизинг. Мотив за това е, че лизингът е вид кредитиране, разбира се със своите особености, но в своята същност притежава всички характерни черти на кредита.

Разглеждането на въпроса за начина на изчисляване на погасителния план е предизвикано от влиянието, което това оказва върху размера на погасителната вноска. Принципно при съставянето на погасителния план, изчисляването на месечната вноска може да бъде заложено по два начина. Първи – ако вноската се внася към началото на месеца и втори – когато вноската се внася към края на месеца.

Следва да се уточни, че под месец се има предвид период от 30 дни, а не календарен месец. Това уточнение се налага от факта, че много рядко се случва договор за кредит да бъде сключен на първо число от месеца и така да има съвпадение с календарния месец. За да е по-ясно нека предположим, че кредитът е сключен например на 15 Януари. Периодът 15 Януари – 15 Февруари е месецът, за който става дума по-горе. В този случай, началото на месеца е 15-то число на текущия месец, а края 14-то на следващия.

Нека се върнем към начина на изчисляване на месечната вноска. Ще разгледаме схема отнасяща се за кредит с равни месечни вноски. При кредит с намаляващи вноски, методологията на изчисление на вноските е различна и няма отношение към разглеждания случай.

При внасянето й в началото на месеца, длъжникът покрива веднага своето задължение и повече не разполага с тази сума пари. Обратен е случаят, когато вноската се прави към края на месеца. В този случай, длъжникът получава известна „отсрочка” за погасяване на вноската, като му се предоставя възможността това да стане в края на месеца. През този период той разполага с тази сума, респ. кредитиращата институция не я получава, като приход. Разбира се за тази отсрочка се заплаща лихва и тя е равна на лихвата по кредита.

Именно от тази гледна точка се оформят и двата начина на изчисляване на месечната вноска. За да подкрепим разсъжденията с конкретни стойности ще разгледаме прост пример. Нека вземем кредит/лизинг за сума от 5000 лв., срок 5 г. (60 месеца) и лихва 10%. При така зададените параметри размерът на месечната вноска има следния вид: При внасяне в началото на месеца – 105.36 лв. и 6321.60 лв. общо изплатени вноски; при внасяне в края на месеца – 106.24 лв. и 6374.40 лв. общо изплатени вноски. Очевидно е, че разлика в размера на месечната вноска има, макар и незначителна – 0.88 лв. по-малко, когато се внася в началото на месеца.

Тази разлика резултира и върху размера на общо изплатените вноски, които са с 52.80 лв. по-малко за целия срок. Разликите не са големи, но все пак съществуват. Друг остава въпроса, че с нарастване на срока и сумата на кредита тази разлика ще е все по-висока.

Целта на всичко казано до тук е да се представят два от основните (принципни) начина на изчисляване на месечна вноска по кредит. Практика е кредитиращите институции да изчисляват погасителните вноски, като използват метода за плащане към края на месеца. В това няма нищо нередно. Логично е така да се съставя погасителния план, тъй като първата месечна вноска не се изисква при сключването на договора. Такава е поне практиката при банките.

По-важно в случая е дали вноските се изискват наистина в края на месеца при условие, че погасителния план е съставен така. Неприятен е моментът ако месечната вноска се изисква в началото на месеца, а погасителния план е съставен по метода за плащане в края. В този случай длъжникът пропуска възможността да се възползва от по-ниска месечна вноска, като в същото време заплаща лихва по сума, която не ползва в действителност.

„МОИТЕ ПАРИ” няма за цел да отправя каквито и да е критики към конкретни кредитиращи институции, а по-скоро да обърне внимание на потенциалните и настоящите заематели по отношение на тези детайли. Като съвет в тази посока към бъдещите кредитоискатели е още преди подписването на договора за кредит да се проверят и уточнят посочените подробности. Освен това, при кандидатстване за кредит някои банки предоставят възможност на кредитоискателя сам да избере дата на внасяне на вноската сред няколко предложени му от банката.

Както се видя по-горе, няма съществена разлика как е съставен погасителният план. В тази връзка може да се каже, че е „по-удобно” месечната вноска да се внася в края на месеца, тъй като до тогава длъжникът разполага със сумата и ако се наложи може да използва част от нея за други нужди. Така се преодолява неудобството сумата за месечната вноска да бъде набрана до началото на месеца. Всички знаем, че това не винаги е лесно.

Повече информация за актуалните оферти на банките и лизинговите компании можете да откриете на сайта на „МОИТЕ ПАРИ”. Там са поместени над 130 оферти за кредитни продукти и над 170 оферти за автокредити и автолизинги. На разположение на посетителите на сайта са и удобни лизингов и кредитен калкулатор за изчисляване на истинската цена на кредитите, а именно Годишния Процент на Разходите, както и погасителните им планове при различни параметри.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.

Коментари

Статията не беше никак полезна, дори за начинаещ. Изгуби ми времето и нямам никакво намерение да се задържам в сайта. Имаше и правописни грешки ...