От karierist 19334
Микро, малко и средно предприятие
Фото @: stock.xchng

Подробно определение на признаците, които позволяват предприятията да бъдат отнесени към микро, малки или средни предприятия. Официален вестник на Европейския съюз, L 124/39 (публикувано е със съкращения)

Официален вестник на Европейския съюз, L 124/39 (публикувано е със съкращения)

Предприятие

За предприятие се счита всяко лице, осъществяващо стопанска дейност, независимо от правноорганизационната му форма. Това, в частност, включва самонаетите лица и семейните бизнеси, които осъществяват занаятчийска или други дейности, както и дружествата и сдруженията, осъществяващи на постоянна основа стопанска дейност (редовно заети с определена икономическа дейност).

Численост на персонала и финансови прагове, определящи категорията на предприятието

1. Категорията микро, малки и средни предприятия (МСП) включва предприятията, които имат нает персонал до 250 човека и чийто годишен оборот не надвишава 50 милиона Евро и/или чийто общ годишен баланс е до 43 милиона Евро.

2. В рамките на категорията МСП, малко предприятие се определя като предприятие, което има нает персонал до 50 човека и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 10 милиона Евро.

3. В рамките на категорията МСП, микро предприятие се определя като предприятие, което имат нает персонал до 10 човека и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 2 милиона Евро.

Видове предприятия

1. “Автономно предприятие” е всяко предприятие, което не е партньорско предприятие по смисъла на параграф 2 или свързано предприятие по смисъла на параграф 3.

2. “Партньорски предприятия” са всички предприятия, които не са свързани предприятия по смисъла на параграф 3 и между които съществува следната връзка: предприятие (възходящо предприятие) притежава самостоятелно или съвместно с друго или други свързани предприятия, по смисъла на параграф3, 25% или повече от капитала или правата на глас от друго предприятие (низходящо предприятие).

Предприятие може да бъде определено като автономно и, следователно, нямащо “партньорски предприятия” дори когато този праг от 25% е достигнат или надвишен от следните инвеститори, при условие, че същите не са свързани, по смисъла на параграф 3, с въпросното предприятие нито самостоятелно, нито съвместно:

(а) държавни инвестиционни дружества, дружества за рисково инвестиране, физически лица или групи от физически лица с редовна дейност по инвестиране на рисков капитал, които инвестират дялов капитал в дружества, които не са публични по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ( “бизнес ангели”) при условие, че общата инвестиция от тези бизнес ангели в същото предприятие е по-малко от 1’250’000 Евро;

(б) университети и изследователски центрове с нестопанска цел;

(в) институционални инвеститори, включително регионални фондове за развитие;

(г) автономни местни власти с годишен бюджет до10 милиона Евро и с по-малко от 5’000 жители.

3. “Свързани предприятия” са онези предприятия, които имат една от следните връзки помежду си:

(а) предприятието притежава мнозинството от гласовете на акционерите или членовете в друго предприятие;

(б) предприятието има правото да назначава или освобождава мнозинството от членовете на административните, управленски или надзорни органи на друго предприятие;

(в) предприятието има правото да упражнява контрол върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на клауза в неговия устав или учредителен договор ;

(г) предприятието, което е акционер или член на друго предприятие, контролира самостоятелно мнозинството от гласовете на акционерите или членовете в другото предприятие, по силата на споразумение с други акционери или членове на същото предприятие.


Сподели с приятели

Присъединявайте се към над 3 хиляди абонати на Планета Бизнес!

Два-три пъти в месеца ще ви изпращаме дейджест на най-добрите стратегии, идеи и покани за безплатни уебинари.